‘3D 프린팅 기술’을 활용한 ‘조직공학 연구’ 선도해!
2015.01.02 10:50
작성자 : 최고관리자    메일 : mjookim@postech.ac.kr 조회 : 1,789  
   http://blog.naver.com/ttl2002ddr/220225431576 [380]
   http://media.daum.net/press/newsview?newsid=20141231111814923 [363]
‘3D 프린팅 기술’을 활용한 ‘조직공학 연구’ 선도해!

[우수 기관 및 인물] 포항공과대학교 지능생산시스템연구실 ‘조동우 교수’

관련 링크:
1. http://blog.naver.com/ttl2002ddr/220225431576
2. http://media.daum.net/press/newsview?newsid=20141231111814923

 
   

 
: : : : : :
Copyright © 2010 . All Rights Reserved.